Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
MDDSZ Kotnikova ulica 28 Kontaktne točke: natecaji@zaps.si SI-1000 Ljubljana SLOVENIJA Telefon: +386 12420672 E-pošta: natecaji@zaps.si Telefaks: +386 12420680 · Ljubljana, Slovenia · Scaduto 12/09/2013
Javni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro najprimernejše rešitve za spomenik žrtvam vseh vojn.

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj.

Informacije o določeni stroki Udeležba je omejena na določeno stroko: da Med avtorji v posamezni ekipi je obvezna udeležba vsaj enega pooblaščenega arhitekta (univ.dipl.inž.arh.) ali pooblaščenega krajinskega arhitekta (univ.dipl.inž.kraj.arh.) vpisanega v imenik pooblaščenih projektantov, ki ga vodi ZAPS. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen tudi v primeru pogojnega sklepa o vpisu v imenik.

Vrsta natečaja Odprti postopek

Merila za ocenjevanje projektov: Urbanistična zasnova Umestitev v prostor — umestitev v prostor — navezava posegov na obodni prostor — upoštevanje naravnih in ustvarjenih danosti prostora — skladnost zasnove s prostorskimi akti Arhitekturna zasnova Funkcionalna zasnova — izpolnjevanje programa in upoštevanje potreb uporabnikov — razmerje novega trga s spomenikom do obstoječih objektov in do širšega grajenega prostora Oblikovanje — jasnost, skladnost, ustreznost in izvirnost oblikovne zasnove — oblikovanje spomenika ter zunanjih površin in urbane opreme Ekonomičnost — racionalnost prostorske zasnove — primernost zasnove glede na vzdrževanje in trajnost — primeren izbor gradiv in obdelav glede na skupno vrednost investicije in stroške vzdrževanja

Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 12.9.2013

  1. Nagrada 13 200 EUR  2. Nagrada 10 400 EUR  3. Nagrada 8 000 EUR  3 priznanja po 2 800 EUR Zneski so v bruto bruto vrednostih.

Imena izbranih članov žirije 1. Predsednik ocenjevalne komisije imenovan s strani ZAPS: Aleksander S. Ostan, univ.dipl.inž.arh. 2. Namestnik predsednika ocenjevalne komisije imenovan s strani naročnika: Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh. 3. Član imenovan s strani naročnika: red.prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh 4. Član imenovan s strani naročnika: Mirsad BEGIĆ, akademski kipar 5. Član imenovan s strani ZAPS: dr. Martina Vovk, umetn.zgod. 6. Namestnik članov naročnika: red.prof. Meta HOČEVAR, univ.dipl.inž.arh., 7. Namestnik članov ZAPS: Mojca Gregorski, univ.dipl.inž.arh. 8. Poročevalec: Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh. 9. Skrbnica natečaja:mag. Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.