Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Statutární město České Budějovice 00244732 nám. Přemysla Otakara II. 1,2 Kontaktní místo: MM České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II. 1,2, 370 92 České Budějovice K rukám: Jiřiny Leštinové 370 92 České Budějovice ČESKÁ REPUBLIKA Tel.: +420 386803215 E-mail: lestinovaj@c-budejovice.cz · České Budějovice, Repubblica Ceca · Scaduto 18/01/2013

Předmětem soutěže je zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945 (dále jen Památník letcům), který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou. Místo budoucí stavby se nachází v relativně samostatné části veřejné zeleně mezi hlavní komunikací se zastávkou MHD, ulicí Karla IV. a parkovištěm před poštou.

Kritéria pro výběr účastníků:
e)splňují základní kvalifikační kritéria podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro trestný čin nebo disciplinární opatření); f) jsou buď autorizovanými architekty v oborech umožňujících vypracovávat projektovou dokumentaci staveb podle § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož jsou občany nebo v nichž mají své sídlo, nebo sice jako členové autorského kolektivu nesplňují podmínku podle předchozí věty, nicméně tuto podmínku splňuje alespoň jeden člen tohoto kolektivu.

Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Jsou autorizovanými architekty v oborech umožňujících vypracovávat projektovou dokumentaci staveb podle § 4 zákona č. 360/1992 Sb., kompletní znění je součástí soutěžních podmínek.

Druh veřejné soutěže
Otevřené

Kritéria pro hodnocení návrhů:
Kritéria, hodnocení se stanovují dle pořadí významnosti následně: a) celková výtvarná, urbanistická a architektonická kvalita návrhu, b) komplexnost a úplnost řešení, c) kvalita materiálového a technologického řešení d) náklady na realizaci.

Lhůta pro doručení návrhů nebo žádostí o účast
Datum: 18.1.2013 - 14:00

  1. cena se stanovuje ve výši 60 000 CZK (slovy: Šedesáttisíc Korun českých), 2. cena se stanovuje ve výši 40 000 CZK (slovy: Čtyřicettisíc Korun českých), 3. cena se stanovuje ve výši 30 000 CZK (slovy: Třicettisíc Korun českých).