Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Gmina Gubin o statusie miejskim ul. Piastowska 24 Punkt kontaktowy: Gmina Gubin o statusie miejskim Osoba do kontaktów: Magdalena Ziętka 66-620 Gubin POLSKA Tel.: +48 535558100 E-mail: biuro@fara.gubin-guben.eu Faks: +48 684558102 · Gubin, Polonia · Scaduto 07/06/2013

Konkurs ma charakter realizacyjny. Przedmiotem konkursu jest projekt koncepcji urbanistyczno-architektonicznej FARY GUBIŃSKIEJ, jako Centrum Kultury i Komunikacji, w ramach projektu: „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin-Guben – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”. Celem Konkursu jest: 1) stworzenie w przestrzeni publicznej wokół placu Jana Pawła II spójnego kompleksu Centrum Kultury i Komunikacji z budynkiem zabytkowym Fary Gubińskiej oraz budynkiem Ratusza, 2) uzyskanie optymalnych rozwiązań projektowych pod względem urbanistycznym i architektonicznym, funkcjonalnym, realizacyjnym, ekonomicznym i eksploatacyjnym uwzględniających konieczność odtworzenia formy architektonicznej budowli Fary Gubińskiej, 3) Wyłonienie Wykonawcy prac projektowych. Autora wybranej pracy konkursowej, którego praca zostanie uznana za najlepszą przez Sąd Konkursowy Zamawiający zaprosi do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej według przedstawionej w Konkursie koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji oraz usługę nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, z zastrzeżeniem zapisów Rozdziału IX Regulaminu.

Kryteria kwalifikacji uczestników:
Uczestnik zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Rozdziale I pkt. 3.4 REGULAMINU KONKURSU. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na formularzu o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia oraz dokumenty, jakie należy przedłożyć we wniosku w celu wykazania spełniania przez Uczestnika warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: a) Wykaz wykonanych usług (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu, c) Jeżeli Uczestnik wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polegać będzie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt. 2.2.3 oraz pkt. 2.3 (jeżeli dotyczy), iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Oświadczenia oraz dokumenty, jakie należy przedłożyć we wniosku w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Uczestnika z postępowania w okolicznościach, -o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia uczestnika, b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt. 2 wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że uczestnik nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Uczestnik nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków. h) Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Uczestnik wraz z wnioskiem składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (Załącznik nr 2 A do Regulaminu). Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy pzp. Uczestnik, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale III punkt 2.2.3 składa dokument lub dokumenty w formie jak określono w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2013r poz. 231) tj.: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, d) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz 10 i 11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach a-d zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenia oraz dokumenty, jakie należy przedłożyć we wniosku w celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonych przez organizatora konkursu. Każdy z uczestników przedstawi min. 10 fotografii z realizacji przedsięwzięcia wyszczególnionego w wykazie wykonanych usług, o którym mowa w Rozdz. III punkt 2.2.2 lit. a), które w sposób możliwie pełen oddają obraz wykonanej pracy (fotografie powinny przedstawiać obiekt z każdej strony). Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, za wyjątkiem dokumentów, które winny być przedstawione w oryginale. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie wniosku w postaci elektronicznej.

Rodzaj konkursu
Otwarty

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Oceny prac dokonuje Sąd Konkursowy na posiedzeniach zamkniętych, w zakresie zgodności tych prac z wymaganiami określonymi w REGULAMINIE KONKURSU i z kryteriami oceny prac konkursowych ustalonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału zgodnie z Regulaminem Pracy Sądu Konkursowego. Wszystkie dostarczone w terminie prace będą poddane analizie przez sędziego referenta (sędziów referentów) pod względem poprawności rozwiązań funkcjonalnych, kompletności i zgodności z wymogami Regulaminu. Prace niespełniające wymagań określonych w regulaminie będą poprzez głosowanie składu sędziowskiego kwalifikowane do grupy „N” (niespełniających wymogów regulaminu konkursowego) i nie będą podlegały ocenie według kryteriów ustalonych w pkt. 2 niniejszego rozdziału. Wykluczonym z uczestnictwa w konkursie, z konsekwencją wykluczenia pracy, jest każdy, kto:
1) nie spełnia warunków uczestnictwa określonych w niniejszym Regulaminie, 2) brał udział w organizowaniu konkursu lub opracowywaniu warunków konkursu lub, 3) weźmie udział w opracowaniu więcej niż jednej pracy zgłoszonej do konkursu lub, 4) naruszy przed rozstrzygnięciem konkursu zasadę anonimowości lub niezależności Sąd Konkursowy po dokonaniu oceny prac konkursowych przyzna punkty jak niżej: 1) dla kryterium 1 walory architektoniczne - od 1 do 50 pkt, 2) dla kryterium 2 rozwiązań funkcjonalno-użytkowych - od 1 do 50 pkt. Sąd Konkursowy dokona wyboru prac z najwyższą liczbą punków, którym przyzna odpowiednio I i II nagrodę oraz może przyznać III nagrodę i wyróżnienia. Sąd Konkursowy rozstrzyga konkurs, dokonując wyboru najlepszych prac konkursowych. W szczególności Sąd Konkursowy: 1) wskazuje prace, które powinny być nagrodzone wraz z rodzajem i wysokością nagrody lub wskazuje na odstąpienie od przyznania określonej nagrody lub nagród, gdy prace konkursowe nie spełniają wymagań określonych w Regulaminie Konkursu, 2) sporządza opinie o nagrodzonych i wyróżnionych pracach konkursowych, 3) sporządza zalecenia do pracy konkursowej uznanej za najlepszą, 4) przedstawia wyniki konkursu do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. Po rozstrzygnięciu i zatwierdzeniu przez kierownika zamawiającego wyników konkursu Sąd Konkursowy zaprasza uczestników konkursu na publiczne ogłoszenie jego wyników i w jego trakcie dokonuje identyfikacji wszystkich prac przyporządkowując prace poszczególnym uczestnikom w oparciu o NUMER umieszczony na karcie identyfikacyjnej. W przypadku stwierdzenia, po identyfikacji prac konkursowych, że praca konkursowa została złożona przez uczestnika, którego organizator nie zaprosił do złożenia pracy konkursowej, taka praca zostanie uznana za nieważną. W sytuacji, gdy nagrodzona praca została złożona przez uczestnika, którego organizator nie zaprosił do złożenia pracy konkursowej – uczestnikowi nie zostanie wypłacona przyznana nagroda. W sytuacji, gdy praca, która otrzymała I nagrodę została złożona przez uczestnika niezaproszonego przez organizatora do złożenia pracy konkursowej, wówczas kierownik Zamawiającego będzie uprawniony do zaproszenia do negocjacji autora pracy z II nagrodą. W takiej sytuacji uczestnikowi z I nagrodą nie zostanie wypłacona nagroda pieniężna. W przypadku, gdy kierownik organizatora nie skorzysta z uprawnienia przewidzianego pkt. 1.9 Regulaminu, Autorowi pracy z II nagrodą nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności nie może domagać się od organizatora konkursu zaproszenia do negocjacji. Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: a) kryterium I - walory architektoniczne - 50 %, b) kryterium II - rozwiązania funkcjonalno-użytkowe - 50.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 7.6.2013 - 15:00

1) I nagroda – 40.000 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) oraz zaproszenie w trybie z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji na podstawie własnej koncepcji wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień i decyzji oraz usługę nadzoru autorskiego wg zapisów projektu umowy (zał. nr 7), 2) II nagroda – 35.000 PLN brutto (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), 3) III nagroda – 20.000 PLN brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wyróżnienia – organizator przeznaczył na wyróżnienia kwotę łącznie 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych).