Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
MDDSZ Kotnikova ulica 28 Kontaktne točke: natecaji@zaps.si SI-1000 Ljubljana SLOVENIJA Telefon: +386 12420672 E-pošta: natecaji@zaps.si Telefaks: +386 12420680 · Ljubljana, Slovenia · Scaduto 12/09/2013

Javni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj.

Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Med avtorji v posamezni ekipi je obvezna udeležba vsaj enega pooblaščenega arhitekta (univ.dipl.inž.arh.) ali pooblaščenega krajinskega arhitekta (univ.dipl.inž.kraj.arh.) vpisanega v imenik pooblaščenih projektantov, ki ga vodi ZAPS. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen tudi v primeru pogojnega sklepa o vpisu v imenik.

Vrsta natečaja
Odprti postopek

Merila za ocenjevanje projektov:
Urbanistična zasnova
Umestitev v prostor
— umestitev v prostor
— navezava posegov na obodni prostor
— upoštevanje naravnih in ustvarjenih danosti prostora
— skladnost zasnove s prostorskimi akti
Arhitekturna zasnova
Funkcionalna zasnova
— izpolnjevanje programa in upoštevanje potreb uporabnikov
— razmerje novega trga s spomenikom do obstoječih objektov in do širšega grajenega prostora
Oblikovanje
— jasnost, skladnost, ustreznost in izvirnost oblikovne zasnove
— oblikovanje spomenika ter zunanjih površin in urbane opreme
Ekonomičnost
— racionalnost prostorske zasnove
— primernost zasnove glede na vzdrževanje in trajnost
— primeren izbor gradiv in obdelav glede na skupno vrednost investicije in stroške
vzdrževanja

Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 12.9.2013

  1. Nagrada 13 200 EUR  2. Nagrada 10 400 EUR  3. Nagrada 8 000 EUR  3 priznanja po 2 800 EUR Zneski so v bruto bruto vrednostih.

Imena izbranih članov žirije

  1. Predsednik ocenjevalne komisije imenovan s strani ZAPS: Aleksander S. Ostan, univ.dipl.inž.arh.
  2. Namestnik predsednika ocenjevalne komisije imenovan s strani naročnika: Robert Potokar, univ.dipl.inž.arh.
  3. Član imenovan s strani naročnika: red.prof. Janez KOŽELJ, univ.dipl.inž.arh
  4. Član imenovan s strani naročnika: Mirsad BEGIĆ, akademski kipar
  5. Član imenovan s strani ZAPS: dr. Martina Vovk, umetn.zgod.
  6. Namestnik članov naročnika: red.prof. Meta HOČEVAR, univ.dipl.inž.arh.,
  7. Namestnik članov ZAPS: Mojca Gregorski, univ.dipl.inž.arh.
  8. Poročevalec: Luka Javornik, univ.dipl.inž.kraj.arh.
  9. Skrbnica natečaja:mag. Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.