Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Ministerie van Economische Zaken, Agentschap NL Prinses Beatrixlaan 2 Ter attentie van: Sander Klaver 2595 AL Den Haag NEDERLAND Telefoon: +31 886024658 E-mail: sander.klaver@agentschapnl.nl · Den Haag, Paesi Bassi · Scaduto 15/08/2013

In hoofdlijnen is het doel van de opdracht om in samenwerking met experts van de Colombiaanse overheidsorganisatie CVC een masterplan te ontwikkelen dat gericht is op de beheersing van overstromingsrisico's in het bovenstroomse gebied van de Cauca rivier, gelegen tussen het Salvajina reservoir en de stad Cartago in Colombia.
Het masterplan omvat:

 • een voorstel met die gebieden die hun natuurlijke vermogen moeten behouden om het risico op overstromingen te kunnen reduceren (Ruimte voor de Rivier);
 • een voorstel voor de delen van de rivier die beschermd moeten worden door middel van structurele maatregelen (zoals dijken);
 • een voorstel voor de delen van de rivier die onderhevig kunnen zijn aan bouwbeperkingen (zonering);
 • de bijdrage van bestaande en geplande dammen om overstromingsrisico's te reduceren;
 • de vereiste maatregelen om te voorkomen dat stedelijke gebieden en landbouwgebieden verzadigd raken met water;
 • een benadering om een mogelijke overstromingscrisis te beheersen (vroegtijdige waarschuwing en respons);
 • een implementatieplan met een verzameling specifieke follow-up projecten en een raming van de geassocieerde kosten. Voordat het definitieve masterplan wordt geleverd moeten er diverse subproducten worden geleverd om het project en de Colombiaans-Nederlandse samenwerking op een gestructureerde en gefaseerde wijze te managen:
 • een statusrapport, gericht op de (eenmalige) beschrijving van de actuele technische/inhoudelijke status van het project, inclusief een voorstel voor eventuele aanvullende inzet door/namens opdrachtnemer tijdens het vervolg van de opdracht;
 • een scenariorapport, met daarin de verschillende alternatieven en te modelleren scenario's en een verslag van de start van de stakeholdersparticipatie;
 • een keuzerapport, gericht op de analyse en prioritering van scenario's en de voorbereiding van de keuze van het beste scenario, uitgaande van de input van stakeholders over hun voorkeursalternatieven;
 • een beheersrapport, met daarin de richtlijnen voor het beheer, behoud en duurzaam gebruik van het Rio Cauca systeem, zoals dat volgt uit het gekozen alternatief;
 • het uiteindelijke masterplan, waarin ook (delen van) voorgaande rapporten zijn opgenomen, inclusief een implementatieprogramma met voorstellen voor implementatieprojecten;
 • een kansenrapport, waarin de kansen en aanbevelingen benoemd zijn voor inzet van de Nederlandse watersector op vervolgprojecten. Het actief en tijdig betrekken van de stakeholders is een belangrijke succesfactor bij het opleveren van dit masterplan. Het masterplan zal uiteindelijk draagvlak en commitment moeten hebben van de betrokken autoriteiten in de regio en de belangrijkste sociaal-economische stakeholders in de Cauca regio. Ten slotte geldt dat periodieke verspreiding van relevante projectinformatie naar diverse stakeholders in Colombia met het oog op het positioneren van dit pilot project als ‘showcase' vanuit commercieel perspectief relevant is. Nederland kan Colombia ondersteunen bij het oplossen van waterproblematiek in dat land. De nadere invulling van dit samenwerkingsverband middels de uitvoering projecten als deze, biedt kansen voor de Nederlandse watersector om zich in Colombia te positioneren. Opdrachtgever verwacht van opdrachtnemer ook op het gebied van ‘projectcommunicatie' ondersteuning.

Type procedure
Openbaar

Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

 1. Projectorganisatie Zie subcriteria 'Kwalificaties adjunct-projectdirecteur' en 'Kwalificaties additionele experts'. Weging 55
 2. Subcriterium: Kwalificaties adjunct-projectdirecteur U doet in uw inschrijving opgave van de door u voor te stellen adjunct-projectdirecteur met vermelding van zijn cv. Hiernaast wil de aanbestedende dienst met de door u voor te stellen adjunct-projectdirecteur een interview houden van ca. 30-45 minuten. Dit interview vindt plaats op locatie van de aanbestedende dienst dan wel (indien dit niet mogelijk is) via video-conferencing. Met de combinatie van de schriftelijke beoordeling van het cv en het aanvullende interview, wil de aanbestedende dienst een zo accuraat mogelijk beeld krijgen van de relevante kwalificaties (kennis, ervaring en vaardigheden) van deze adjunct-projectdirecteur.. Weging 73
 3. Subcriterium: Kwalificaties additionele experts U doet in uw inschrijving opgave van de (kwalificaties van de) adviseurs die u voorstelt om in te zetten als ‘additionele expert', uitgaande van de huidige indicatie van expertisegebieden waaraan behoefte is, namelijk (zie ook paragraaf 1.3.3 en paragraaf 5.1, eis 2.4, in het aanbestedingsdocument): (a) overstromingsrisico's; (b) het ontwerp van hoogwaterbeschermingsmaatregelen ten behoeve van het beheersen van overstromingsrisico's van rivieren; (c) overstromingen ten gevolge van onvoldoende drainage; (d) ecologisch beheer van wetlands; (e) het opstellen van technische/geografische informatie, die verspreid kan worden naar de stakeholders; (f) stakeholdermanagement. U voegt de cv's van deze adviseurs bij uw inschrijving. Tevens vult u de tabel in bijlage 5 in. In deze tabel zijn de kwalificaties benoemd waarop het team van ‘additionele experts' beoordeeld gaat worden. De door in te vullen tabel is in feite een samenvattend extract van de diverse cv's, gegroepeerd voor de relevante kwalificaties. Bij iedere adviseur geeft u namelijk in deze tabel aan of deze over de gevraagde kwalificaties bezit (ja/nee) en zo ja, wat de belangrijkste referentieopdracht(en) of -project(en) op het cv van deze adviseur zijn waaruit de betreffende kwalificatie van deze adviseur blijkt.. Weging 27
 4. Projectaanpak U beschrijft uw aanpak voor het voorbereiden en opstellen van het masterplan en de verschillende deelrapporten. Daarin geeft u uw interpretatie van de opdracht aan op de volgende punten; - uw zienswijze op het door CVC opgestelde werkplan (zowel technisch en procesmatig, zie bijlage 13 en 14) op logica, consistentie, hiaten, zichtbaar ontbrekende expertise of anderszins; - uw zienswijze / ideeën bij de wijze waarop de Nederlandse “Ruimte voor de Rivier” aanpak is toe te passen in de Colombiaanse context; - uw visie met betrekking tot het betrekken van stakeholders en het meewegen van hun belangen met het oog op de Colombiaanse context; - hoe duurzame en innovatieve oplossingen in de totstandkoming van het masterplan en de mogelijke vervolgprojecten kunnen worden gegenereerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan innovatieve instrumenten/systemen, een innovatieve aanpak of maatregelen gericht op duurzaam beheer; - uw ideeën bij de wijze waarop communicatie (projectoverstijgende activiteit zoals geformuleerd in hoofdstuk 1) kan bijdragen aan a) het positioneren van Nederlandse kennis en kunde in Colombia b) het vergroten van commerciële kansen voor de Nederlandse watersector. Geef hierbij ook aan welke communicatiemiddelen u voorstelt om in te zetten. Een uitgewerkte projectaanpak waarin ten minste de voorgaande elementen zijn beschreven.. Weging 30
 5. Prijs U geeft, door middel van het invullen van bijlage 4 (prijzen/tarieven) van het aanbestedingsdocument en het hierbij behorende bestand ‘Specificatie begroting' een gedetailleerde kostenopbouw. U levert de prestaties tegen vaste uur- en kalenderdagtarieven, met een naar de verschillende werkzaamheden gespecificeerde uur- en dagbegroting. Bandbreedtes of maximum/minimum tarieven worden niet geaccepteerd. De uur- en kalenderdagtarieven van uw inschrijving zijn inclusief alle directe en indirecte kosten die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Deze tarieven hebben betrekking op alle werkzaamheden van de projectleider en de adviseurs die u zult inzetten voor uitvoering van de opdracht, inclusief eventueel meer- of minderwerk. De uurtarieven worden gebruikt voor activiteiten die (op werkdagen) in Nederland plaatsvinden, de kalenderdagtarieven worden uitsluitend gebruikt voor activiteiten die (op kalenderdagen) gedurende het verblijf in Colombia plaatsvinden. Uw uur- en dagbegroting wordt, tezamen met andere te begroten kosten (zie de verplichte kostencomponenten in het bestand ‘Specificatie begroting', behorende bij bijlage 4) gecompleteerd tot een vaste totaalprijs (lump-sum) voor de ontwikkeling van het masterplan en hieraan voorafgaande producten (uitvoering fase 2a t/m 6, plus projectoverstijgende communicatie). In de door u te offreren kostenopbouw geeft u in ieder geval de kosten op bij de kostencomponenten die de aanbestedende dienst heeft gespecificeerd. Uw vaste totaalprijs (inclusief belastingen) voor fase 2a t/m 6 plus projectoverstijgende communicatie is zo laag mogelijk en niet hoger dan EUR 435.000 inclusief btw. Prijzen/tarieven (ingevuld prijzenformat en specificatie begroting; bijlage 4a en 4b). Weging 15

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
15.8.2013 - 12:00