Questo sito utilizza i cookie strettamente necessari al suo funzionamento. Maggiori informazioni

Menu
Bando
Regionalne Centrum Administracyjne Małopolska Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11 Punkt kontaktowy: Regionalne Centrum Administracyjne "Małopolska" Sp. z o.o. Osoba do kontaktów: Rafał Zawisza, Agnieszka Jasiówka 31-542 Kraków POLSKA E-mail: sekretarz.konkursu@rca.malopolska.pl Faks: +48 126176666 · Kraków, Polonia · Scaduto 10/06/2013

W aspekcie funkcjonalnym projektowany obiekt będzie pełnił rolę siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, mieszcząc w sobie kluczowe funkcje organizacyjne i reprezentacyjne tej instytucji, w tym sala Sejmiku Województwa Małopolskiego, sale obrad Komisji Sejmiku i Klubów Radnych, sala obrad Zarządu a także biura Zarządu i siedziby departamentów. Oczekiwana jest jakość rozwiązań funkcjonalnych adekwatna do rangi instytucji.
Towarzyszące funkcje uzupełniające: Centrum informacyjne o funduszach europejskich, powierzchnia handlowo–usługowa, przychodnia, przedszkole, gastronomia, mające na celu stworzenie przestrzeni publicznej w samym budynku a także w jego najbliższym otoczeniu.
W aspekcie przestrzennym oczekuje się reprezentacyjnej formy architektonicznej o randze podkreślającej znaczenie funkcji podstawowej o współczesnym wyrazie mogącej stać się ikoną i wizytówką miasta i regionu. Podobnie traktować należy całą sferę konstrukcji i instalacji.
W aspekcie technicznym oczekuje się modelowego optymalnego rozwiązania wykonawczo-eksploatacyjnego. Dobór rozwiązań technicznych ma zapewnić komfort użytkowania przy racjonalnym zużyciu mediów oraz racjonalnych kosztach realizacyjnych i eksploatacyjnych. Elementem koncepcji jest także zdefiniowanie środowiska pracy i zapewnienie wszelkich urządzeń i instalacji koniecznych do obsługi projektowanych funkcji.
Wytyczne Okreslające Potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowią załącznik nr 1.3 do Regulaminu Konkursu.
Założeniem ogólnym Zamawiającego w odniesieniu do budynku biurowego/zespołu budynków jest uzyskanie nowoczesnej bryły o jak najwyższym standardzie przy optymalizacji kosztów jego budowy oraz eksploatacji, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwalające określać budynek jako energooszczędny, zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Opracowywany na podstawie koncepcji projekt winien umożliwiać uzyskanie kompozycji przestrzennej o cechach prestiżu i szczególnie wysokich walorach estetycznych, zapewnienie dogodnych powiązań pieszych z punktami obsługi komunikacji zbiorowej, traktowanie zieleni jako części tworzywa kompozycji przestrzeni, staranne urządzenie terenu i małej architektury.
Zamawiający oczekuje projektu budynku o bardzo wysokim stopniu energooszczędności, przez co należy rozumieć zastosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych poprawiających w sposób istoty parametry zużycia energii, jak np.

 • racjonalne wykorzystanie zasobów ciepła,
 • lokalizację budynku (w tym stopień naturalnego oświetlenia budynku i pomieszczeń),
 • efektywność energetyczną,
 • oszczędność wody (w tym wykorzystanie wody deszczowej),
 • ograniczenie emisji CO²,
 • organizacja terenów zielonych wokół inwestycji i wybór roślinności na nich występującej,
 • dobór materiałów przyjaznych środowisku.

Kryteria kwalifikacji uczestników:
Uczestnikiem konkursu, może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana „uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, zwane również „uczestnikami konkursu wspólnie biorącymi udział w konkursie”.
Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone Regulaminem konkursu.
1). Uczestnikami konkursu mogą być osoby/podmioty, które spełnią wymagania określone w Regulaminie, złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz spełnią warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy;
1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W ramach potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Uczestnicy wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w przypadku uczestników ubiegających się o udział w konkursie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Uczestnicy wykażą, że zrealizowali należycie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowych projektów budowlanych dla obiektów klasy „A” zespoły obiektów biurowych klasy „A”.
Za spełnienie warunku zostanie uznane:
a) wykonanie w ramach jednej umowy/zlecenia/kontraktu co najmniej 1 usługi polegającej na sporządzeniu pełnej dokumentacji projektowej dla obiektów biurowych klasy „A”, na podstawie których uzyskano prawomocne/ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, bądź decyzje o użytkowaniu o powierzchni użytkowej minimum 8 000 m²,
oraz
b) wykonanie w ramach jednej umowy/zlecenia/kontraktu co najmniej 1 usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowej dla budynku użyteczności publicznej (jak np. budynki biurowe klasy „A”, obiekty instytucji kultury i sztuki, obiekty urzędów i instytucji administracji samorządowej i państwowej) na podstawie której uzyskano prawomocne/ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę, bądź decyzje o użytkowaniu dla obiektu o powierzchni użytkowej min. 5 000 m²;
1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
Na potwierdzenie powyższego warunku Uczestnicy wykażą, że dysponują zespołem/osobami w skład którego wejdzie:
a) minimum1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej (wymagane jest udokumentowanie posiadania wiedzy i doświadczenia w opracowaniu projektów wykonawczych co najmniej dla jednego obiektu (budynku biurowego klasy „A” o którym mowa w pkt 1.2, lub budynku użyteczności publicznej, o którym mowa w pkt 1.2), na podstawie których wybudowano w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie obiekt objęty tymi projektami wykonawczymi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 60 milionów złotych bez podatku VAT;
b) minimum 1 osoba legitymująca się uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca:

 • uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowlano-konstrukcyjnej;
 • min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, zdobyte przy realizacji co najmniej jednego kontraktu/umowy dotyczącej projektowania co najmniej jednego z obiektu/ów, o których mowa w pkt 1.2.; Zamawiający nie dopuszcza, aby jedna osoba pełniła więcej niż jedną z ww. funkcji. W przypadku Uczestników wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w konkursie potencjał osobowy wykonawców podlega sumowaniu. W przypadku wniosku składanego wspólnie Uczestnicy składają jeden wspólny wykaz osób. Każda z osób, która będzie uczestniczyć w konkursie podlega odrębnej weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Uczestników zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia. Nie spełnienie choćby jednego z warunków będzie skutkować wykluczeniem Uczestnika z konkursu. 1.4) sytuacji finansowej i ekonomicznej: Zamawiający wymaga wykazania posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 mln 200 tys. PLN. Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wymagań i warunków lub ich niewłaściwe potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem z udziału w konkursie. 2). Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie. W celu oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Uczestnicy konkursu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w konkursie muszą złożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Konkursie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP (wzór stanowi załącznik nr 2.5 do Regulaminu), przy czym Uczestnicy Konkursu wspólnie ubiegający się o dopuszczenie do udziału w konkursie składają załącznik nr 2.5 A; b) wykaz wykonanych głównych usług, o których mowa w p. 15.1.2 litera a) i b). Wykaz ten może być sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.3 do Regulaminu konkursu. Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 19 lutego 2013 r., poz. 231) dowodami na potwierdzenie należytego wykonania głównych usług, mogą być potwierdzone np. pozwoleniem na budowę, opiniami (referencjami) zleceniodawców bądź odbiorców usługi projektowej, protokołami odbioru prac projektowych i innymi dokumentami, z których treści wynika, iż usługa wskazana w wykazie została wykonana zgodnie z warunkami umowy i / lub odebrana przez zamawiającego, a w szczególności:
 • poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie,
 • w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Uczestnika – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Uczestnik nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. Zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia zamiast poświadczenia Uczestnik może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817); c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.7 do Regulaminu; d) oświadczenia, że osoby, które będą wymienione w załączniku nr 2.7 i które będą uczestniczyć w Konkursie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.8 do Regulaminu. Zamawiający do przedłożonego wykazu wymaga załączenia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień budowlanych w stosunku do każdej z osób wymienionych w wykazie, jeżeli takie uprawnienia są wymagane na podstawie przepisów odrębnych ustaw, a także potwierdzenia wpisu do właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków Izby Architektów RP); e) Zamawiający wymaga przedłożenia kopii opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Uczestnika od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem Konkursu na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 mln 200 tys. PLN. f) w przypadku Uczestnika, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast oświadczenia, o którym mowa w pkt 2 d) powyżej, stosownie do treści art. 46 akapit 1 dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, innego, równoważnego dowodu, np. z dokumentu potwierdzającego uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń w kraju, w którym Uczestnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w tym potwierdzającego przynależność do samorządu zawodowego, jeżeli jest obowiązkowa. 3). Uczestnik Konkursu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawi w tym celu:
 • pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu pracy konkursowej (np. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.9). Zamawiający, w celu oceny, czy Uczestnik/Uczestnik konkursu będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu konkursu oraz oceny, czy stosunek łączący Uczestnika z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda: w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP – oprócz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Uczestnik jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, dokumentów dotyczących w szczególności:
 • zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 • sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 • charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
 • zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu (np. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.10.) 4). W przypadku Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie: 1) warunki określone w 1) ppkt 1.2) i 1.3) będą uważane za spełnione, gdy wykaże to jeden z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie; 2) warunki w zakresie posiadania specjalistycznych uprawnień do projektowania bez ograniczeń ustalone Regulaminem Konkursu każdy z podmiotów, którymi będzie się posługiwać Uczestnik wspólnie biorący udział w konkursie musi spełniać odrębnie.

Rodzaj konkursu
Otwarty

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Ocena prac konkursowych będzie dokonywana wyłącznie w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
1) jakość zaproponowanych rozwiązań urbanistycznych – kryterium K1 - waga 10 %;
2) jakość zaproponowanych rozwiązań architektonicznych oraz konstrukcyjno-materiałowych – kryterium K2 - waga 45 %;
3) jakość zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych – kryterium K 3 - waga 25 %,
4) energooszczędność przyjętych rozwiązań i ich wpływ na koszty realizacji oraz koszty eksploatacji inwestycji, inne aspekty projektu realizujące politykę zrównoważonego rozwoju – kryterium K4 - waga 10 %;
5) koszt realizacji inwestycji – kryterium K5 - waga 5 %;
6) koszty wykonania dokumentacji – kryterium K6 - waga 5 %.
Ocena prac konkursowych będzie dokonywana na podstawie części graficznej i opisowej pracy konkursowej.
Ocena będzie podlegała na przyznaniu przez Sąd Konkursowy, każdej pracy zakwalifikowanej do oceny, odpowiedniej ilości punktów w zakresie od 0,0 do 10,0 w ramach każdego z wymienionych powyżej kryteriów oceny: K1 – K6.
Uzyskana ilość punktów w każdym z kryteriów będzie mnożona przez współczynnik „wagi” kryterium.
Punkty przyznane pracom przez Sąd Konkursowy w ramach każdego z kryteriów będą stanowić o końcowej ocenie pracy konkursowej, w sposób następujący:
Ocena pracy=0,0 jeżeli wartość któregokolwiek z kryteriów (K1, K2, K3, K4, K5, K6)=0,0
Za najlepszą zostanie uznana praca konkursowa, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej prac o wyborze zdecyduje Sąd Konkursowy w drodze głosowania.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 10.6.2013 - 12:00

Nagrody pieniężne zostaną przyznane w następujących wysokościach:
I nagroda- 120 tysięcy PLN
II nagroda - 90 tysięcy PLN
III nagroda - 60 tysięcy PLN

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego

 1. Tomasz Konior - przewodniczący Sądu
 2. Michał Szymanowski - zastępca przewodniczącego Sądu
 3. Marek Sowa - członek Sądu
 4. Agata Błahuciak - członek Sądu
 5. Marcin Włodarczyk - Sędzia Referent
 6. Janusz Sepioł - członek Sądu
 7. Zbigniew Maćków - członek Sądu
 8. Stanisław Bisztyga - członek Sądu
 9. Wojciech Wojtowicz - członek Sądu